Ahad, 3 April 2011

MIKROEKONOMI : BAB 5

Hubungkait SRAC dengan LRAC


Dengan menggunakan rajah, terangkan hubung kait keluk kos purata jangka pendek dan keluk kos purata jangka panjang.
 • Dalam jangka panjang, firma dapat merancang dan memilih saiz loji yang dapat meminimumkan kos pengeluaran.
 • Keluk kos purata jangka panjang (LRAC) terdiri daripada satu siri keluk kos purata jangka pendek (SRAC) dengan setiap satu mewakili satu skala pengeluaran.
 • Bagi keluaran ketika LRAC sedang menurun, LRAC bertangen dengan bahagian SAC yang sedang menurun.
 • Pada tingkat keluaran ketika LRAC minimum, keluk SRAC bertangen dengan LRAC pada titik minimum.
 • Bagi keluaran ketika LRAC sedang menaik, LRAC bertangen dengan bahagian SRAC yang sedang menaik.

Hukum pulangan berkurangan dan keluaran sut

Huraikan bagaimana keluk keluaran sut dapat menunjukkan hukum pulangan berkurangan .


 • Keluaran sut ialah perubahan jumlah keluaran kesan daripada tambahan satu unit input berubah.
 • Menurut hukum pulangan berkurangan, apabila input berubah ditambahkan secara berterusan kepada sejumlah input tetap, selepas satu tingkat keluaran tertentu, kadar pertambahan jumlah keluaran akhirnya akan semakin berkurang.
 • Lukiskan rajah keluaran sut
 • Hukum pulangan berkurangan digambarkan oleh bahagian keluk keluaran sut yang menurun selepas mencapai titik maksimum.
 • Pada mulanya keluaran bertambah dengan kadar bertambah dan keluk MP semakin meningkat.
 • Selepas titik maksimum, MP menurun kerana tambahan seunit buruh ke atas input tetap menyebabkan jumlah keluaran meningkat tetapi dengan kadar yang menurun. Hal ini demikian kerana nisbah input tetap kepada input berubah semakin menurun menyebabkan penggunaan input berubah semakin tidak cekap.Hukum pulangan berkurang telah berlaku.
 Hubungan kos purata dan kos sut

Berdasarkan gambar rajah jelaskan hubungan antara kedua-dua kos itu .

Berikan rumus bagaimana kos purata dan kos sut dihitung
Lukiskan rajah kos purata dan kos sut. (Kos sut harus bersilang dengan titik minimum kos purata.)
 • Apabila AC sedang menurun, AC>MC
 • Apabila AC minimum, AC =MC
 • Apabila AC sedang menaik, AC<MC
Maksud jangka masa pendek dan jangka masa panjang .


 Jangka masa pendek :
 • tidak dapat menyeleraskan tingkat keluar mengikut kehendak pasaran
 • wujud input tetap (contoh) dan input berubah (contoh)
 • hanya dapat naikkan keluaran dengan mengubah input berubah.


Jangka masa panjang :
 • dapat megubah tingkat keluaran mengikut kehendak pasaran
 • semua input ialah input berubah.
 • Huraikan contoh